Fortsatt leveranser og drift i våre verksteder – oppdatering om håndtering av Koronavirusepidemien.

Oppdatert: 10. nov. 2020

Folla Tech følger alle retningslinjer fra myndighetene. Innenfor rammen av smitteverntiltakene er vi i stand til å holde aktiviteten i gang.

Vår samlede produksjonskapasitet er ikke vesentlig redusert og vi mener vi vil kunne holde produksjonskapasiteten nær det normale framover om ikke ytterligere tiltak introduseres.

Arbeidsstyrken vår er lite påvirket av karantener og fravær. Vi har ingen Koronasyke.

Det er viktig for oss å få levert plasserte ordre som avtalt. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å ta imot nye oppdrag.

Det fullt mulig å sende forespørsler og få utført prosjekter og vedlikehold. Besøk og eventuelle befaringer må holdes på et absolutt minimum. Vi kan benytte oss av telefon, epost og MS Teams og andre videosamtaleløsninger.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde dere informert i tida som kommer.

Dere finner all kontaktinformasjon på vår hjemmeside.


--------------------------------------------------------------------------


Continued deliveries and operations in our workshops – update on handling the Coronavirus epidemic.


Folla Tech follows all government guidelines. Within the framework of infection control measures, we can keep activity going.

Our overall production capacity is not significantly reduced, and we believe we will be able to keep production capacity close to normal going forward unless further measures are introduced.

Our workforce is little affected by quarantines and absences. We don't have any Coronasick.

It is important for us to have placed orders delivered as agreed. At the same time, we will do what we can to accept new orders.

It is quite possible to submit requests and have projects and maintenance performed. Visits and any inspections must be kept to an absolute minimum. We may use phone, email and MS Teams and other video call solutions.


--------------------------------------------------------------------------


Fortsatta leveranser och verksamhet i våra verkstäder – uppdatering om hantering av Coronavirusepidemin.


Folla Tech följer alla statliga riktlinjer. Inom ramen för infektionskontrollåtgärder kan vi fortsätta verksamheten.

Vår totala produktionskapacitet har inte minskat nämnvärt och vi tror att vi kommer att kunna hålla produktionskapaciteten nära det normala framöver om inte ytterligare åtgärder införs.

Vår arbetskraft påverkas inte mycket av karantäner och frånvaro. Vi har ingen med Coronasjukdom.

Det är viktigt för oss att beställta uppdrag levereras enligt överenskommelse. Samtidigt kommer vi att göra vad vi kan för att acceptera nya uppdrag.

Det är fullt möjligt att lämna in förfrågningar och få projekt och underhåll utförda. Besök och eventuella inspektioner måste hållas till ett absolut minimum. Vi kan använda telefon-, e-post- och MS-team och andra videosamtalslösningar.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla dig informerad i framtiden.

Ni hittar all kontaktinformation på vår hemsida.Follafoss, 17.3.2020

Olav Dehli

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle