top of page

STORE POLICY

1. GENERELT


Folla Techs salgs- og leveringsbetingelser gjelder for salg av varer og tjenester fra Folla Tech på follatech.com, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet. 

Selger er: Folla Tech AS eller andre selskaper (samarbeidspartnere) som kan være referert til som partner. 

Kjøper er: Den bedriften/forbrukeren som er oppgitt som kjøper i bestillingen. 

Follatech.com: Selve nettbutikken som er knyttet til domenet www.follatech.com, www.follatech.no, www.follatech.se

I nettbutikken kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Folla Tech, og/eller av andre partnere. Fellesbestegnelse for partnere er "selger". For å utføre kjøp i nettbutikken må du akseptere vilkårene i denne avtalen og følge disse i sin helhet. 

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. 

Vi leverer kun til fastlands Norge og Sverige pr. dags dato. 

Selger vil ta betalt for varer med mva. 

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS


All informasjon og data som finnes i produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Selger er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen. 

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Folla Tech vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. 

3. PRISER


Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom man mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Folla Tech innen 8 virkedager regnet fra levering.

Ved kjøp av varer fra nettbutikken ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

4. BETALINGSBETINGELSER


Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje ved kontant betaling med kort. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall skal kjøperen betale forsinkelsesrenter i henhold til norsk lov. 

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

5. LEVERING


Alle generelle leveringstider som er oppgitt i nettbutikken må anses som veiledende. 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Folla Tech gi deg informasjon så fort vi har kjennskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om varen(e) er utsolgt. Er forsinkelsen vesentlig kan kjøper heve kjøpet. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft. 

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering. 

6. REKLAMASJON OG GARANTI


Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpsloven. Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til Folla Tech skriftlig innen rimelig tid etter at du har oppdaget, eller burde oppdaget feilen/mangelen/skaden. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir forandret av andre og uten samtykke. 

7. ERSTATNINGSANSVAR


Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor selger har forsettlig har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. 

8. BETALING MED KORT 


Vi oppbevarer ikke kortnummer utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

9. SALGSPANT


Vi forbeholder oss salgspant i salgsgjenstanden som sikkerhet for kjøpesummen (inkludert frakt, renter og omkostninger) inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens. 

10. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 


Selger er ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder dog ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eler overvinne følgene av. 

11. ENDRING I VILKÅRENE


Vi tar forbehold om endring i vilkårene, med virkning for alle salg som inngås etter endringen. 

12. FORCE MAJEURE


Folla Techs ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring som Folla Tech ikke med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid hindringen varer. Ved lengre varighet kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. Dersom en av partene ønsker å benytte seg av dette punkt, må det uten unntak gjøres skriftlig. 

13. KJØPERENS PLIKT TIL Å MOTTA SALGSGJENSTANDEN
Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan Folla Tech heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven. 

12. ANSVARSBEGRENSNING


Folla Tech plikter ikke å betale noen form for erstatning eller yte prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Folla Tech er ikke i noe tilfelle pliktet til å erstatte produksjonstap eller andre indirekte tap eller skader.  Utgifter kjøper har hatt til å la andre foreta reparasjoner o.l. på det solgte, kan ikke kreves erstattet.
 


13. TVISTER


Enhver tvist mellom Folla Tech og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med tingrett som verneting.
 


14. PRODUKTANSVAR


Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

15. NYHETSBREV OG KOMMUNIKASJON


Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje og registrering. Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

16. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN


Vennligst les våre retningslinjer for personvern

Sist oppdatert 11.04.2018.

bottom of page