top of page
Bilde test.jpg

Samfunnsansvar

Folla Tech sin historie kan følges tilbake industrialiseringen av Norge.  Som en en viktig arbeidsgiver i et lite lokalsamfunn har vi alltid sett vår rolle i en samfunnsmessig helhet.  De ansatte og deres nærmeste skal kunne leve hele og gode liv i direkte kontakt med vår virksomhet.

Vi er opptatt av bærekraft, ressursutnyttelse, miljø og natur-mangfold.  

De ansattes organisasjoner er viktige for vår utvikling og konkurransekraft. 

Våre etisk retningslinjer er en del av bedriftskulturen. Vi gjør alltid vårt beste for å oppfylle lover og  retningslinjer som er relevante for virksomheten vår. 

Redegjørelse om aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven

Folla Tech AS regner seg som omfattet av åpenhetsloven.

Denne redegjørelsen etter åpenhetsloven § 5 gjelder i henhold til Forbrukertilsynets veiledning perioden fra lovens ikrafttredelse 1. juli 2022 til 31. desember 2023.

Hovedformålet i åpenhetsloven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". Norsk Industri har dette som utgangspunkt for aktsomhetsvurderingene, sammen med prinsippene i loven om forholdsmessighet, risikovurdering og prioritering.

 

Om Folla Tech

Folla Tech har siden 1987 spesialisert virksomheten mot industriell slitasjeteknikk. Vi har stor kompetanse innenfor termisk sprøyting, mobil maskinering, montasjeteknikk og industrimekanikk.

​Vi er lokalisert i Follafoss og Verdal i Norge, og Motala i Sverige. Rundt våre verksteder tilbyr vi lokal industriservice kombinert med spesialservice, nyanlegg og renovering. Vi er en komplett leverandør av mobile maskineringstjenester og montasjeteknikk.

Folla Tech er spesialisert leverandør av vakuumpumper og har mer enn 30 års erfaring med vakuumteknologi og vakuumanlegg. 

​Folla Tech har ca. 70 ansatte. Vi har en stor stab med serviceteknikere som er tilgjengelig for "on-site"-prosjekt og god erfaring fra de fleste industriområder.

Vårt mål er å være en komplett partner for våre kunder, og vi etterstreber rask leveranse, fleksibilitet og kvalitet. 

 

Aktsomhetsvurderinger

Forankring av ansvarlighet i ledelsen

Folla Tech sitt styre er vårt øverste utøvende organ. En ansatt administrerende direktør står for den daglige drift. Styret og daglig leder slutter seg til åpenhetslovens formål og ønsker at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforholdene skal bli respektert i egen virksomhet, hos forretningspartnere og i leverandørkjeden.

Vi har fra før et bevisst forhold til dette gjennom blant annet etiske retningslinjer for ansatte og internkontroll. De aktsomhetsvurderingene som er nevnt ovenfor, gir oss grunnlag for å utarbeide retningslinjer og instrukser som er målrettet, særlig overfor ansatte som er innkjøpere av varer og tjenester. Retningslinjer og instrukser skal basere seg på proporsjonalitet og risikovurderinger. Vi vurderer standardiserte klausuler om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil ha rutiner som gjør at vi kan iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Disse er basert på våre prioriteringer og risikovurderinger samt proporsjonalitet.

Folla Tech støtter uttrykkelig fagorganisering, som bidrar til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Administrasjonen har det overordnede ansvar for oppfølgning av åpenhetsloven, herunder utvikling og oppfølgning av retningslinjer og instrukser samt kontraktsutforming. Vi utarbeider en handlingsplan med konkrete tiltak for vårt videre arbeid med ansvarlighet i virksomheten. Arbeidet rapporteres til administrerende direktør, som vil forelegge saker for styret så langt det er nødvendig for å forankre en betryggende ansvarlighet. I tråd med åpenhetsloven vil vi gjennomføre aktsomhetsvurderinger regelmessig etter behov.

Folla Tech AS sine etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer sikrer en god etisk praksis og definerer felles standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Folla Tech.

Vårt hovedvirksomhetsområde er i Norden og alle kundene er lokalisert i EU/EØS-landene.

I risikovurderingen har vi delt vår verdikjede i tre kategorier avhengig av risikonivået for uanstendige arbeidsforhold i henhold til FN`s klassifisering av risikoland (Rødt = Høy risiko / Gult = middels risiko / Grønn = minimal risiko).

For å unngå eller for å ha en reell mulighet til å stanse negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, innfører Folla Tech AS sin egen Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere som en integrert betingelse for alle våre forretningsforbindelser. 

Code of conduct for leverandører og forretningspartner

Code of Conduct forplikter leverandørene/forretningspartnerne å ta alle relevante og nødvendige initiativer og tiltak for å sikre høyest mulig grad av etterlevelse av de grunnleggende kravene. Det gir også Folla Tech AS rett til å kreve all relevant informasjon og dokumentasjon vedrørende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fra leverandørene/forretningspartnerne uten ugrunnet opphold. Dette vil gjøre det mulig for Folla Tech AS å overvåke leverandørens/forretningspartnerens etterlevelse av kravene gjennom dialog, spørreskjemaer, stedsrevisjoner eller hvilken som helst annen måte for verifisering og kontroll som Ulefos AS velger å bruke. Leverandørens/forretningspartners brudd på sine forpliktelser i henhold til Code of Conduct gir Folla Tech AS rett til å avslutte ethvert samarbeid med leverandøren/forretningspartneren. Dermed bruker Folla Tech AS sin innflytelse for å oppfordre etterlevelse av de grunnleggende kravene. Følgelig er Code of Conduct en sentral del av aktsomhetsvurderingen i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper av leverandører. 

I tillegg utfører Folla Tech AS risikovurderinger ved å gjennomføre stedsrevisjoner under leverandørbesøkene og ved å følge relevante informasjonskilder (f.eks rapporter fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner og media). 

Samlet og vurdert vil også være eventuelle opplysninger om hvorvidt leverandøren har iverksatt tiltak for å forhindre og avbøte negativ påvirkning (for eksempel retningslinjer, styringssystemer, vurderinger av underleverandører, oppgradering av anlegg eller tilgang til klagemekanismer).

Leverandørene/forretningspartnerne må gi en begrunnelse for å nekte å underskrive Code of Conduct.  Et slikt avslag vil bli vurdert ut fra sannsynligheten for alvorlig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen vil ta hensyn til om leverandøren eller dens underleverandør har en aktivitet eller produksjonsprosess som har høy risiko (preget av høy grad av uformelle ansettelser, bruk av farlige kjemikalier, bruk av tungt maskineri, etc.).

I tilfelle et brudd oppdages, kreves korrigerende tiltak umiddelbart fra leverandøren og fremdriften av disse følges opp. I tilfelle korrigerende tiltak anses som utilstrekkelige, tar ledelsen en avgjørelse om forretningsforholdet skal fortsette avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen og muligheten for fremtidige forbedringer. 

Aktsomhetsvurderinger

Fra 2024 vil en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger bli publisert på våre nettsider innen den 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger (for eksempel i tilfelle av endringer i landets lovverk, ny risiko i sektoren, utvikling av nye produkter eller nye betydelige forretningsforbindelser). Redegjørelsen blir også en integrert del i vår årsrapport.

Folla Tech AS evaluerer fortløpende sin policy om aktsomhetsvurderinger med det formål å forbedre sine systemer og rutiner for å håndtere og unngå negativ påvirkning.

Henvendelser som gjelder Folla Tech sin oppfølgning av åpenhetsloven, kan sendes til post@follatech.no

Contact

We are always looking for new and exciting opportunities. Let's connect.

+47 74 12 30 20

bottom of page