top of page
Bilde test.jpg

Socialt ansvar

Folla Techs historia kan spåras tillbaka till industrialiseringen av Norge.  Som en viktig arbetsgivare i ett litet lokalsamhälle har vi alltid sett vår roll som en samhällelig helhet.  De anställda och deras nära och kära ska kunna leva hela och goda liv i direkt kontakt med vår verksamhet.

Vi är måna om hållbarhet, resursutnyttjande, miljö och naturlig mångfald.  

De anställdas organisationer är viktiga för vår utveckling och konkurrenskraft. 

Våra etiska riktlinjer är en del av företagskulturen. Vi gör alltid vårt bästa för att följa lagar och  riktlinjer som är relevanta för vår verksamhet. 

Utlåtande om aktsamhetsbedömning enligt insynslagen

Folla Tech AS anser sig omfattas av öppenhetslagen Norge.

I enlighet med det norska konsumenttilsynets vägledning gäller denna förklaring enligt 5 § i insynslagen för tiden från lagens ikraftträdande den 1 juli 2022 till den 31 december 2023.

Huvudsyftet med öppenhetslagen är att "främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och tillhandahållande av tjänster". Norsk Industri använder detta som utgångspunkt för due diligence-bedömningarna, tillsammans med principerna i lagen om proportionalitet, riskbedömning och prioritering.

 

Om Folla Tech

Sedan 1987 har Folla Tech specialiserat sig på industriell klädteknik. Vi har stor kompetens inom termisk sprutning, mobil bearbetning, monteringsteknik och industrimekanik.

​Vi finns i Follafoss och Verdal i Norge och Motala i Sverige. Runt våra verkstäder erbjuder vi lokal industriservice kombinerat med specialservice, nyinstallationer och renoveringar. Vi är en komplett leverantör av mobila bearbetningstjänster och monteringsteknik.

Folla Tech är en specialiserad leverantör av vakuumpumpar och har mer än 30 års erfarenhet av vakuumteknik och vakuumsystem. 

​Folla Tech har ca. 70 anställda. Vi har en stor stab av servicetekniker som finns tillgängliga för "på plats"-projekt och har god erfarenhet från de flesta industriområden.

Vårt mål är att vara en komplett partner för våra kunder och vi strävar efter snabb leverans, flexibilitet och kvalitet. 

 

Due diligence-bedömningar

Förankra ansvar i ledningen

Folla Techs styrelse är vårt högsta verkställande organ. En anställd verkställande direktör ansvarar för den dagliga verksamheten. Styrelsen och verkställande direktören instämmer i syftet med öppenhetslagen och vill att grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor ska respekteras i den egna verksamheten, hos affärspartners och i leverantörskedjan.

Vi har redan haft en medveten relation till detta genom bland annat etiska riktlinjer för medarbetare och intern kontroll. De due diligence-bedömningar som nämnts ovan ger oss underlag för att ta fram riktlinjer och instruktioner som är riktade, särskilt mot anställda som är köpare av varor och tjänster. Riktlinjer och instruktioner ska bygga på proportionalitets- och riskbedömningar. Vi överväger standardiserade klausuler om grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Vi vill ha rutiner som gör att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att stoppa, förebygga eller begränsa negativa konsekvenser. Dessa baseras på våra prioriteringar och riskbedömningar samt proportionalitet.

Folla Tech stöder uttryckligen fackföreningar som bidrar till respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Förvaltningen har det övergripande ansvaret för uppföljning av öppenhetslagen, inklusive framtagande och uppföljning av riktlinjer och instruktioner samt avtalsutformning. Vi utarbetar en handlingsplan med konkreta åtgärder för vårt fortsatta arbete med ansvar i verksamheten. Arbetet rapporteras till verkställande direktören, som kommer att överlämna ärenden till styrelsen i den mån det behövs för att förankra en betryggande ansvarighet. I enlighet med öppenhetslagen kommer vi att genomföra due diligence-bedömningar regelbundet vid behov.

Följ Tech AS:s etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer säkerställer god etisk praxis och definierar gemensamma standarder för alla chefer, anställda och styrelsemedlemmar i Folla Tech.

Vårt huvudsakliga affärsområde finns i Norden och alla kunder finns i EU/EES-länderna.

I riskbedömningen har vi delat in vår värdekedja i tre kategorier beroende på risknivån för anständiga arbetsförhållanden enligt FN:s klassificering av riskländer (Röd = Hög risk / Gul = medelrisk / Grön = minimal risk).

För att undvika eller ha en verklig möjlighet att stoppa negativa effekter på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, introducerar Folla Tech AS sin egen uppförandekod för leverantörer och affärspartners som en integrerad förutsättning för alla våra affärsrelationer. 

Uppförandekod för leverantörer och affärspartners

Uppförandekoden ålägger leverantörerna/affärspartnerna att ta alla relevanta och nödvändiga initiativ och åtgärder för att säkerställa högsta möjliga grad av efterlevnad av de grundläggande kraven. Det ger också Folla Tech AS rätt att utan onödigt dröjsmål kräva all relevant information och dokumentation gällande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor från leverantörerna/affärspartnerna. Detta kommer att göra det möjligt för Folla Tech AS att övervaka leverantörens/affärspartnerns efterlevnad av kraven genom dialog, frågeformulär, platsrevisioner eller andra verifierings- och kontrollmetoder som Ulefos AS väljer att använda. Leverantörens/affärspartnerns brott mot sina skyldigheter enligt uppförandekoden berättigar Folla Tech AS att avbryta allt samarbete med leverantören/affärspartnern. Följaktligen använder Folla Tech AS sitt inflytande för att uppmuntra efterlevnaden av de grundläggande kraven. Följaktligen är uppförandekoden en central del av due diligence-bedömningen i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag av leverantörer. 

Dessutom utför Folla Tech AS riskbedömningar genom att utföra platsrevisioner under leverantörsbesök och genom att följa relevanta informationskällor (t.ex. rapporter från regeringar, internationella organisationer, civilsamhällesorganisationer, nationella människorättsinstitutioner och media). 

Insamlad och bedömd kommer även all information om huruvida leverantören har vidtagit åtgärder för att förebygga och mildra negativ påverkan (till exempel riktlinjer, ledningssystem, utvärderingar av underleverantörer, uppgradering av anläggningar eller tillgång till reklamationsmekanismer).

Leverantörerna/affärspartnerna måste ange skäl för att de vägrar att underteckna uppförandekoden.  Ett sådant avslag kommer att bedömas utifrån sannolikheten för allvarlig negativ inverkan på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden. Bedömningen kommer att ta hänsyn till om leverantören eller dess underleverantör har en verksamhet eller produktionsprocess som har en hög risk (kännetecknas av en hög grad av informell anställning, användning av farliga kemikalier, användning av tunga maskiner etc.).

I händelse av att ett brott upptäcks krävs omedelbart korrigerande åtgärder från leverantören och utvecklingen av dessa följs upp. Om korrigerande åtgärder bedöms som otillräckliga, fattar ledningen ett beslut om att fortsätta affärsrelationen beroende på hur allvarlig överträdelsen är och möjligheten till framtida förbättringar. 

Due diligence-bedömningar

Från och med 2024 kommer en redovisning av due diligence-bedömningar att publiceras på vår hemsida senast den 30 juni varje år och i övrigt vid väsentliga förändringar i företagets riskbedömningar (exempelvis vid förändringar i landets lagstiftning, nya risker i sektor, utveckling av nya produkter eller nya betydande affärsrelationer). Rapporten kommer också att vara en integrerad del av vår årsredovisning.

Folla Tech AS utvärderar kontinuerligt sin policy för due diligence-bedömningar i syfte att förbättra sina system och rutiner för att hantera och undvika negativ påverkan.

Förfrågningar om Folla Techs uppföljning av öppenhetslagen kan skickas tillpost@follatech.no

Kontakt

Vi letar alltid efter nya och spännande möjligheter. Låt oss ansluta.

+47 74 12 30 20

bottom of page